Marka Tescil Prosesürü | SIRDAŞ PATENT

Marka Tescil Prosesürü

Ön Araştırma;
Marka tescil başvurusundan önce mutlaka ön araştırma yapılmalıdır. Ön araştırma işleminde temel esas araştırmanın yapıldığı tarihten önce başvurusu markalar ile başvuru yapılmak istenen markanın karşılaştırılmasıdır. Ön araştırmayı Türk patent Enstitüsünün resmi internet adresinden (http://online.turkpatent.gov.tr)  yapılabilir. Markanın tescil olunabilmesi için aynı sınıfta daha önceden marka başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.

Başvuru ve İnceleme Aşaması;
Başvurusu yapılan marka, ortalama 4-5 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce tescil olunabilirlik kriterleri bakımından incelenir. Marka, tescil edilebilirlik kriterlerine uyuyorsa markanın Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmasına karar verilir. 

Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca yapılan ilk değerlendirmeden sonra tescil edilebilirlik kriterlerine uymayan veya kısmen uygun olmayan bir durum olursa markanın “reddine” veya “kısmen reddine” karar verebilir. Bu karara karşı itiraz edilebilir.

Yayın Aşaması;
Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markaya yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edilebilirler. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları markalar kanununa göre değerlendirirek karara bağlar. 

İtirazların kabul edilmesi halinde; başvurulan markanın ya tamamen reddine karar verilir ya da başvurulan mal veya hizmetlerin bir kısmının çıkarılmasına karar verilir. Üçüncü kişilerin itirazı üzerine verilen “red” yada “kısmi red” kararına karşı başvuru sahiplerinin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna(YİDK) itiraz hakkı bulunmaktadır.  

Marka başvurusuna itiraz olmaması yada yapılan itirazların kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir.

Tescil Aşaması;
Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama bir-iki ay içinde “marka tescil belgesi” gönderilir .

Markanın Yenilenmesi;
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. On yıllık sürenin hesabı, belgenin verilme tarihinden değil;  markanın koruma altına alındığı tarihten yani marka başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanır.