Tasarım Tescil Prosedürü | SIRDAŞ PATENT

Tasarım Tescil Prosedürü

Başvuru:Başvurusu yapılan tasarımlar, ortalama 2-3 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce şekli incelemeye tabi tutulur. Endüstriyel tasarımların tescil sisteminde “incelemesiz sistem” Kabul edilmiştir. Tasarımların YENİ olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısı olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliğinin olup olmadığı konuları Türk Patent Enstitüsü tarafından doğrudan incelenmez.

Şekli inceleme:Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli açıdan; dilekçede, resimlerde, tarifnamelerde ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı taktirde tasarımın Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan RESMİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN’inde yayınlanmasına karar verilir. (Ortalama olarak başvuru tarihinden 2 ay sonra)

İlan: RESMİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN’inde yayınlanan tasarımlar 6 ay süreyle ilanda kalır. Bu 6 aylık sürede herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

İtiraz: Yayınlanan tasarımlara 6 aylık sürede , gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek şartıyla Türk Patent Enstitüsü’ne itirazda bulunabilirler.

Yapılan itiraz ve delilleri , kendi görüşlerini açıklayabilmeleri için , başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. Başvuru sahibi veya vekili ,yapılan itirazlar hakkındaki görüşlerini ,itirazın kendilerine bildiriminden itibaren 1 ay içinde Türk Patent Enstitüsü’ne bildirmeleri gerekir. Yapılan itiraz ve karşı görüşler Türk Patent Enstitüsü YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU tarafından incelenir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz ekinde sunulan delilleri ve karşı görüşleri de dikkate alarak, TESCİLİN DEVAMINA veya TESCİLİN İPTALİNE karar verir.

Tescil: itiraz edilmez veya itiraz reddedilir ise tasarımın tesciline karar verilir.

Yenileme:Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılma imkanı mevcuttur. Beş yıllık sürenin hesabı, belgenin verilme tarihinden değil;  Tasarımın koruma altına alındığı tarihten yani tasarımın başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanır.